STAN DZIĄSEŁ PO 1 MIESIĄCU STOSOWANIA

REDUKCJA
SULCUS
BLEEDING
INDEX

-97%

REDUKCJA
GINGIVAL
INDEX

-91%

Już po
1 miesiącu
stosowania

-97% krwawienia 
z dziąseł* 

-91% objawy stanu
 zapalnego*

*Favrel S., Pierre Fabre Oral Care Internal Study , Perioblock Pro Dentifrice DP0418 Pro, September 2019 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies („Polityka Prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz używaniu plików cookies przez Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.200.000,00 zł, NIP: 521-310-80-66, REGON: 016376075 („Spółka” lub „Pierre Fabre”), w związku z prowadzeniem przez Spółkę strony internetowej pod adresem www.perioblockpro.pl 

1.2 Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę („Użytkownicy”).

1.3 Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

1.5 We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się ze Spółką poprzez adres e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

1.6 Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszej Polityce Prywatności, jak również zgodnie z informacjami, które zostały przekazane Użytkownikom w chwili zbierania od nich danych osobowych.

1.7 W przypadku korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej przetwarzane mogą być dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z postanowieniami punktu 11 poniżej.


2. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PIERRE FABRE
 
Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę.

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PIERRE FABRESpółka przetwarza między innymi następujące dane osobowe Użytkowników strony internetowej: adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza stronę internetową, typ przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika, typ systemu operacyjnego, wykorzystywanego przez Użytkownika.


4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
– Dostosowanie zawartości strony internetowej, w tym reklam emitowanych na stronie, do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania:
– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w celu lepszego zarządzania relacjami z Użytkownikami strony internetowej.
– Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania:
– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
– Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy, np. tworzenie kopii zapasowych.

Podstawa prawna przetwarzania:
– Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. zapewnienie bezpieczeństwa.

5. OKRES PRZEZ JAKI PIERRE FABRE PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres korzystania przez nich ze strony internetowej, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:

podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze oraz Policji – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach strony internetowej, np. w związku z zamieszczeniem w ramach strony treści bezprawnych;
podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. podmiotom, prowadzącym hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni dane osobowe Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i procedurami.

8.2 Spółka wdrożyła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. szyfrowanie oraz odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH


Korzystanie ze strony internetowej, jak również kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne.


10. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

10.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikom – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, tj.:

prawo dostępu do danych– prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych); Użytkownikom przysługuje również prawo dostępu do ich danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych, dotyczących Użytkowników. Służy to temu, aby Użytkownicy byli świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje ich dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
prawo do sprostowania danych– Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania ich danych osobowych, w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Użytkownikom żądanie usunięcia ich danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodnie z prawem lub gdy cofnięta została zgoda, w sytuacji, gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych);
prawo do ograniczenia przetwarzania– Użytkownikom przysługuje prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem ich danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe Użytkowników, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać;
prawo do przenoszenia danych– Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla ich własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, dostarczonych Spółce przez Użytkowników, oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany za ich zgodą. W takim przypadku Spółka dostarczy Użytkownikom kopię ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) może przesłać Użytkownikom dane bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeśli zwrócą się oni do Spółki z taką prośbą. Spółka może odmówić realizacji tego prawa w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
10.2 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec interesów, praw oraz wolności Użytkowników lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.3 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, przysługuje im prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.4 Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. COOKIES

11.1 Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

11.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej w jeszcze bardziej sprawny sposób. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako operator strony internetowej.

11.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości strony internetowej, w tym reklam emitowanych na stronie, do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Więcej informacji o plikach cookies stosowanych przez Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

11.5 W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, przyczyniające się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do jej bezpiecznych obszarów; strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies;
„analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
„nieklasyfikowane” pliki cookies, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.


11.6 Zgodnie z prawem Spółka może przechowywać pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies Spółka potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

11.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

11.8 Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.